Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching

De remedial teacher is verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen met specifieke hulpvragen, die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied. Het accent van de remedial teaching ligt op De Flevoschool in de middenbouwgroepen.

De remedial teacher is een leraar met specifieke deskundigheid en wordt aangestuurd door de interne begeleider.

  • De remedial teacher verricht werkzaamheden met individuele of groepjes leerlingen. De begeleiding vindt zowel binnen als buiten de groep plaats. Alle aanmeldingen lopen via de interne begeleider;
  • De remedial teacher bespreekt de aangemelde leerlingen met de interne begeleider en stelt, zo mogelijk samen met de leerkracht, een individueel of groepshandelingsplan op;
  • De remedial teacher draagt zorg voor de evaluatie van de door haar uitgevoerde handelingsplannen;
  • De remedial teacher heeft regelmatig een voortgangsoverleg met de interne begeleider;
  • De remedial teacher geeft ouders schriftelijk bericht wanneer de speciale begeleiding start, waaraan gewerkt zal worden en wanneer geëvalueerd wordt. Zij geeft ouders een kopie van het handelingsplan.

Indien nodig wordt er bij nieuwe leerlingen een onderzoek afgenomen door de remedial teacher. Dit om het ontwikkelingsniveau te bepalen. Dit wordt teruggekoppeld naar de ouders en de interne begeleider, waarna wordt bepaald welke kinderen begeleiding nodig hebben.

Op De Flevoschool zijn twee remedial teachers werkzaam, te weten Yolanda Willebrand en Marianne Eerenberg.