Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Bij ziekte van uw kind vragen wij u de school tussen 8.00 uur en 8.30 uur te bellen, zodat de leerkracht voor de aanvang van de les op de hoogte is van de afwezigheid van uw kind. Is een kind afwezig zonder dat dit gemeld is, dan belt de leerkracht of de administratie naar de ouders.

Het nummer dat u kunt bellen bij ziekmelding is (035) 525 34 10.

Indien uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de groepsgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.