Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin de diverse belangen die in onze school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in onze school iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen en zijn gezichtspunten toe te lichten. De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR medebeslissingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen, schoolwerkplan, schoolreglement, beleid over ouderparticipatie, regels over veiligheid en gezondheid en over de bestemming van de ouderbijdrage. Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren.

Hier vindt u de notulen van de laatste vergadering.

Naam Functie
….. Lid (ouder)
Barbara Laban Lid (ouder), voorzitter
Efrosini Nijkamp Lid (ouder)
Suzanne Brasser Lid (personeel)
Arienne von Michaelis Lid (personeel)
Suzanne van Osch Lid (personeel)

 

Te bereiken via: mr@flevoschool.nl