Verenigingsstructuur

Verenigingsstructuur

Verenigingsstructuur

Alle ouders zijn lid van de vereniging De Flevoschool. Het beheer berust bij een uit de leden gekozen bestuur. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering belegd. Op deze vergadering komen zaken van beleidsmatige, financiële en huishoudelijke aard aan de orde. De uitnodiging voor deze vergadering ontvangen de leden uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum. Voor meer informatie wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de schoolvereniging. Deze zijn verkrijgbaar bij de directie van de school.

Voor de Flevoschool is de bekostiging door de overheid de belangrijkste bron van inkomsten, maar die bron is ontoereikend om alle onderdelen die onze school zo aantrekkelijk maken te kunnen financieren.

De vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op een bedrag van 440 euro voor uw eerste kind, uw tweede kind kost 240 euro, uw derde kind 150 euro en voor uw vierde kind betaalt u 105 euro. De kinderen dienen wel gelijktijdig op school te zitten.

Voor het inschrijven van uw kind vragen wij een vrijwillige bijdrage van 25 euro voor administratiekosten.

Indien ouders ervoor kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wij sluiten geen enkel kind uit van deelname aan activiteiten van de school indien de ouderbijdrage niet wordt voldaan. Als een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen en activiteiten niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden.

Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij onze school inrichten met een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en onderwijskundige voorzieningen:

  • De onderwijskundige voorzieningen betreffen onder andere een versnelde invoer van nieuwe leermethoden, uitbreiding bibliotheek, uitbreiding onderzoek zorgleerlingen en ICT-investeringen.
  • Daarnaast stelt de ouderbijdrage ons in staat specifieke vakleerkrachten aan te trekken voor muziek, programmeren, drama en wetenschap & techniek.
  • Wanneer de ouderbijdrage een te hoge financiële belasting vormt kunt u onder bepaalde voorwaarden voor een reductie in aanmerking komen. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.