Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In Nederland zijn nog altijd veel kinderen die thuis verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt worden of die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Gevraagd aan professionals gaat het jaarlijks om ruim 118.000 kinderen. Als het aan jongeren zelf gevraagd wordt of zij thuis mishandeling meemaken, zijn de cijfers hoger: 184.000 jongeren tussen de 11 en de 17 jaar geeft aan het afgelopen jaar te zijn mishandeld (187 op de 1000 scholieren)

Kindermishandeling kan ernstige gevolgen voor kinderen hebben op korte en lange termijn.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is één van de instrumenten om mishandelde kinderen eerder in beeld te krijgen en te beschermen tegen (meer) geweld in hun thuissituatie. Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.  

De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Dit voorbeeld is vertaald naar de werkpraktijk op De Flevoschool. In het protocol van de Meldcode van De Flevoschool wordt beschreven welke stappen worden gezet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Elke meldcode omvat dezelfde 5 stappen zoals opgenomen in het basismodel. Dat vergemakkelijkt de samenwerking tussen professionals en organisaties.  

De meldcode is per 1 januari 2019 aangepast en aangescherpt. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, worden afwegingskaders toegevoegd. Deze worden gemaakt door de beroepsgroepen. Voor De Flevoschool geldt het afwegingskader voor Onderwijs en leerplichtambtenaren. 

Hieronder vindt u het gehele protocol:

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling