Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Naast kennisoverdracht streeft De Flevoschool humanitaire normen en waarden na en wij vinden dat wij hierin een belangrijke stimulerende rol hebben.

Deze normen en waarden zijn van grote betekenis voor de manier waarop het kind zich op latere leeftijd in de maatschappij beweegt. Het leren accepteren en waarderen van elkaar, onafhankelijk van ras, geloof, huidskleur en afkomst is een belangrijk uitgangspunt. Leren betekent ook het accepteren van bepaalde regels. Hier wordt ruim aandacht aan besteed. Omgaan met elkaar, pesten en de schoolregels zijn onderwerpen die met elkaar besproken worden. Er worden afspraken gemaakt met de kinderen, waar ze zich aan moeten houden. De principes zoals ze gehanteerd worden in de Kanjertrainingsmethode vormen daarbij de basis voor de lessen:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

Lees meer over de Kanjertraining.

De Flevoschool is uiterst alert op pesten. Helaas komt het vaker voor dan iedereen zou willen. Het kan kinderen beschadigen, remmen in hun ontwikkeling en hun leerprestaties negatief beïnvloeden. Elk jaar opnieuw wordt veel aandacht besteed aan pesten binnen het lesprogramma. Getracht wordt om zo snel mogelijk signalen op te vangen, zowel van de pester als van het slachtoffer van pestgedrag. Het streven is om de kinderen op een harmonieuze manier met elkaar te laten omgaan.

En uiteraard staan ouders hierin niet buiten spel. Hun betrokkenheid is onmisbaar om de school te laten slagen in haar missie: kinderen een verantwoorde basis meegeven voor later.

Voor meer informatie zie het Anti-Pest-Protocol (PDF).