Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Er zijn leerlingen die het beste tot hun recht komen in het reguliere onderwijs terwijl voor andere leerlingen het speciaal onderwijs de meeste mogelijkheden biedt. Om alle leerlingen een passende plek te bieden gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. In elke regio is een samenwerkingsverband opgericht. Voor onze regio is dit het Samenwerkingsverband Unita.

Unita wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school.

Wat betekent dit voor onze school?

De Flevoschool hanteert een leerstofjaarklassensysteem met gedifferentieerde werkvormen en individuele aandacht voor de leerlingen. Door grote groepen hebben wij echter wel beperkingen, onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van een reguliere setting.

Uitgangspunt is het BHV-model (basis, herhaling en verrijking). In het kader van Passend Onderwijs werkt de school met een handelingsgericht instructiemodel, waarbij in principe 3 niveaus worden onderscheiden:

  1. kinderen die verlengde instructie nodig hebben
  2. kinderen die basis instructie nodig hebben
  3. kinderen die verkorte instructie nodig hebben

Het onderwijs richten wij zo in dat elke leerling de mogelijkheid krijgt om tot een optimaal leerrendement te komen. De meeste methoden die wij hanteren op de Flevoschool komen doorgaans al tegemoet aan de niveauverschillen door het bieden van “meer” of herhalingsstof.

De cyclus van Handelingsgericht werken wordt twee keer per schooljaar doorlopen (januari en juni). In deze periodes bekijken we de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen en stellen wij onze groepsplannen daarna op.

Leerlingen die belemmeringen ondervinden bij het zich eigen maken van de leerstof dienen zoveel mogelijk, indien mogelijk op de eigen basisschool, begeleid te worden. In uitzonderlijke situaties kiezen we, in overleg met de ouders, ervoor een kind een eigen leerlijn te laten volgen of, indien wij de zorg niet meer kunnen bieden, te verwijzen.

Multidisciplinair overleg

Wanneer de zorg om een leerling heel complex is kan een leerling via de intern begeleider aangemeld worden bij het samenwerkingsverband Unita voor een multidisciplinair overleg (MDO). Een MDO wordt gehouden om de hulpvraag van het kind op school en eventueel thuis in kaart te brengen. Zo kan vlotter ondersteuning worden geboden omdat alle disciplines afstemmen op de hulpvraag en zo wordt geïnventariseerd wat de onderwijsbehoeften zijn van deze leerling. Vervolgstappen en handelingssuggesties worden samen met de ouders en school afgestemd.

Indien er in het MDO wordt vastgesteld dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft wat niet in de basisondersteuning valt kan er een zorgarrangement worden aangevraagd bij Unita.

ZAT: Zorg Advies Team

Binnen de samenwerking tussen Onderwijs (Unita) en Jeugdgezondheidsdienst (GGD Gooi), Versa-Welzijn, Bureau Jeugdzorg Regionaal Bureau Leerling-zaken (leerplicht) en Onderwijsbegeleidingsdienst CED Groep is werk gemaakt van de aansluitingen en afstemmingen tussen de schoolinterne leerlingenzorg, de schoolnabije en bovenschoolse zorg.

Doel is een sluitende zorgstructuur voor kinderen in het Primair Onderwijs te realiseren. Vroegtijdige signalering, snelle en handelingsgerichte hulp rond school, samenwerking en afstemming van de hulpverlening van Onderwijs & Jeugdzorg zijn daarbij essentieel.

We onderscheiden leerlingenzorg op verschillende niveaus: schoolniveau, schoolnabije niveau, bovenschoolsniveau.

Wanneer er zorg is op meerdere gebieden, kan een leerling aangemeld voor bespreking in het Zorg Advies Team. In dit Zorg Advies Team Primair Onderwijs hebben zitting: de intern begeleider, de directeur, een schoolmaatschappelijk werker, een contactpersoon van de GGD en de leerplichtambtenaar. In dit ZAT wordt de hulpvraag van school besproken. Er wordt door de school een melding gedaan bij de ouders dat hun kind besproken zal worden in het ZAT.