Overgang naar voortgezet onderwijs

Overgang naar voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Tijdens de informatieavond over het Voortgezet Onderwijs in november wordt door de groepsleerkrachten van groep 7 en 8 algemene informatie gegeven over de mogelijkheden binnen het stelsel van voortgezet onderwijs. Tevens wordt verteld hoe de procedure rond het schooladvies is. In de toelichting bij het eerste rapport wordt er globaal gesproken over het uiteindelijke advies. In december wordt de Gooise Gids voor het voortgezet onderwijs aan de ouders uitgereikt. Hierin vindt men informatie over alle scholen van voortgezet onderwijs in de regio, evenals alle data van open dagen en informatieavonden.

Schooladvies

Na overleg met de overige leerkrachten, de intern begeleider en de directie geeft de leerkracht van groep 7 in juli een voorlopig schooladvies. Dit preadvies is niet alleen gebaseerd op de schoolresultaten, maar ook op concentratievermogen, interesse, motivatie, inzet en zelfstandigheid. Op grond van al deze gegevens wordt het advies voor voortgezet onderwijs gegeven.

In groep 8 worden in oktober de begintoetsen van Cito afgenomen. Deze begintoetsen worden meegenomen in het voorlopige schooladvies dat eind januari aan de kinderen wordt gegeven. Het opstellen van het voorlopig schooladvies heeft dezelfde procedure als bij het preadvies in groep 7.

Eindtoets

Na het maken van de doorstroomtoets (nieuw in 2024) en de uitslag daarvan, wordt het definitieve advies opgesteld. Deze wordt schriftelijk aan het kind en de ouders medegedeeld.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 

Bij de CITO-toets horen de volgende, door CITO gedefinieerde adviezen
(waarbij 550 de maximum CITO score is):

545 – 550 VWO
537 – 544 HAVO
529 – 536 VMBO (Gemengde/Theoretische leerweg)
524 – 528 VMBO (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg)
501 – 523 VMBO (Basisberoepsgerichte leerweg)

De gemiddelde CITO-eindtoets-resultaten over de afgelopen 5 jaren van de kinderen van groep 8 van De Flevoschool:

2019 539,2
2020 Niet afgenomen i.v.m. Corona crisis
2021 541,6
2022 540,6
2023 538,0

Aan het einde van het schooljaar, waarin de leerling 14 jaar wordt, moet het kind de school verlaten.