Overgang naar voortgezet onderwijs

Overgang naar voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt door de groepsleerkracht van groep 8 algemene informatie gegeven over de mogelijkheden binnen het stelsel van voortgezet onderwijs. Tevens wordt verteld hoe de procedure rond het schooladvies is. In de toelichting bij het eerste rapport wordt er globaal gesproken over het uiteindelijke advies. In december wordt de Gooise Gids voor het voortgezet onderwijs aan de ouders uitgereikt. Hierin vindt men informatie over alle scholen van voortgezet onderwijs in de regio, evenals alle data van open dagen en informatieavonden.

Schooladvies

Na overleg met de overige leerkrachten, de intern begeleider en de directie geeft de leerkracht van groep 8 in november een voorlopig schooladvies. Dit advies is niet alleen gebaseerd op de schoolresultaten, maar ook op concentratievermogen, interesse, motivatie, inzet en zelfstandigheid. Op grond van al deze gegevens wordt het advies voor voortgezet onderwijs gegeven.

In januari worden de middentoetsen van Cito afgenomen. Deze middentoetsen worden nog meegenomen in de definitieve adviezen die in februari aan de kinderen worden gegeven. Het advies van de basisschool is leidend voor het instroomniveau op het voortgezet onderwijs.

Voor de toelating van leerlingen in het Gooi is een gezamenlijke regeling afgesproken. De ontvangende school bepaalt of een leerling kan worden toegelaten aan de hand van het advies van de basisschool.

De vo-school mag een leerling, na overleg met de leerling en de ouders, hoger plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft als de toetsscore van de eindcito hoger uitvalt. De basisschool zal in dat geval het schooladvies heroverwegen. Plaatsing in een lager schooltype is alleen mogelijk op verzoek van de ouders/de leerling, in overleg met de vo-school.

Eindtoets

In april wordt in groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs (de Cito-toets) afgenomen. Hiermee voldoet De Flevoschool aan de wettelijke verplichting om het schooladvies te toetsen aan de hand van een tweede, onafhankelijk gegeven. Deze toets bestaat uit vier onderdelen, te weten: taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Dit laatste onderdeel is niet verplicht maar wordt op De Flevoschool wel afgenomen.

Bij de CITO-toets horen de volgende, door CITO gedefinieerde adviezen
(waarbij 550 de maximum CITO score is):

545 – 550 VWO
537 – 544 HAVO
529 – 536 VMBO (Gemengde/Theoretische leerweg)
524 – 528 VMBO (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg)
501 – 523 VMBO (Basisberoepsgerichte leerweg)

De gemiddelde CITO-eindtoets-resultaten over de afgelopen 5 jaren van de kinderen van groep 8 van De Flevoschool:

2016 543,2
2017 540,5
2018 542,8
2019 539,2
2020 Niet afgenomen i.v.m. Corona crisis

Aan het einde van het schooljaar, waarin de leerling 14 jaar wordt, moet het kind de school verlaten.