Visie met drie pilaren

Visie met drie pilaren

Visie met drie pilaren

Wij zien het als onze belangrijkste taak de kinderen van De Flevoschool een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Hiervoor gaan we uit van drie pilaren:

 • Uitstekend basisaanbod;
 • Unieke talentontwikkeling;
 • Humanitaire normen en waarden.

Uitstekend basisaanbod

Elke leerling op De Flevoschool wordt onderwezen in de vakken die wettelijk verplicht zijn. Deze vakken vormen een belangrijke basis. De Flevoschool biedt een uitstekend basisaanbod voor de verplichte vakken en streeft hierbij naar onderwijs van de hoogste kwaliteit. De verplichte vakken op de basisschool zijn:

 • Nederlandse taal;
 • rekenen en wiskunde;
 • Engelse taal;
 • oriëntatie op jezelf en de wereld (o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting);
 • kunstzinnige oriëntatie (o.a. muziek, tekenen en handvaardigheid);
 • bewegingsonderwijs (o.a. gymlessen).

Unieke talentontwikkeling

Wij streven naar onderwijs van de hoogste kwaliteit, waarbij iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij zijn of haar niveau past. Mede door individuele aandacht kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen. De kerntaak van De Flevoschool is het aanbieden van een leeromgeving waarbinnen het voor ieder kind mogelijk is zijn unieke potentieel te benutten en door te stromen naar voor hem passend voortgezet onderwijs.

Wij willen kinderen cognitief en sociaal-emotioneel sterker maken. Bij hun ontwikkeling houden wij rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheden, interesses en motivaties. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van creatieve, fysieke en sociaal-emotionele eigenschappen van de kinderen in een veilige omgeving.

De missie van de Flevoschool is een prettige en geborgen omgeving te bieden, waar kinderen leren om op verantwoorde wijze zelfstandig hun eigen weloverwogen keuzes te maken. Er wordt gestreefd naar een balans tussen een gedegen kennisoverdracht, de sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van de unieke kwaliteiten van ieder kind.

Humanitaire normen en waarden

De Flevoschool streeft humanitaire normen en waarden na. Wij combineren individuele ontwikkeling met een streven naar humaniteit, dat wil zeggen: menselijkheid.

Wij willen dat de kinderen:

 • vertrouwen hebben in zichzelf;
 • verantwoordelijkheid leren dragen;
 • leren kiezen;
 • leren opkomen voor zichzelf en anderen;
 • rekening houden met anderen;
 • leren omgaan met emoties en deze kunnen uiten;
 • leren samenwerken;
 • leren hun zelfstandigheid te vergroten;
 • kunnen reflecteren op eigen handelen;
 • leren dat ieder kind verschillend is;
 • kunnen functioneren binnen wisselende groepssamenstellingen.

De Flevoschool heeft in alle hierboven genoemde zaken een belangrijke, stimulerende rol. Tegelijkertijd is samenwerking met de ouders hierbij van essentieel belang. De Flevoschool gaat er vanuit dat ouders zich er van bewust zijn dat de Flevoschool deze normen en waarden hanteert en dat zij hun opvoedende verantwoordelijkheid nemen in aansluiting op deze uitgangspunten. Op die manier kunnen ouders en De Flevoschool elkaar versterken in het uitdragen en praktisch maken van deze normen en waarden.

Hoe doen we dat?

Het fundament van de hierboven beschreven pilaren wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • A. De leerkrachten zijn de sleutel tot het succes van de kinderen;
 • B. De Flevoschool is een lerende organisatie;
 • C. De Flevoschool heeft moderne leermiddelen en ICT;
 • D. De Flevoschool werkt samen met haar omgeving.

A) De leerkrachten zijn de sleutel tot succes van de kinderen

Talentontwikkeling van elke leerling vraagt een focus op het leerproces van de leerlingen en het verbeteren daarvan. Tegelijkertijd vraagt het aandacht voor het individu en de individuele benadering van talent. De leraar is en blijft hierbij de sleutel tot succes. Daarom investeren we als De Flevoschool in de kwaliteit en ontwikkeling van onze leraren en de onderlinge samenwerking binnen het team.

B) De Flevoschool is een lerende organisatie

Onze school is een lerende organisatie. Om onderwijs van de hoogste kwaliteit te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk een lerende cultuur te hebben. Inzicht in cijfers en resultaten over hoe onze school het doet, leidt tot inzichten om van te leren en te verbeteren, niet om af te rekenen. Er moet een ‘veilige’ omgeving zijn, waarin leerkrachten open over prestaties en verbeterpunten durven te praten. De hoogste kwaliteit willen leveren is een mindset. Leren doe je samen op alle niveaus in de organisatie, bestuurs- management-, team- en leerkrachtniveau. Een lerende cultuur vereist een kritische houding, het in staat zijn tot (zelf)reflectie, een ‘veilige omgeving’, samenwerking op alle niveaus en inzicht in prestaties en resultaatverbetering. Maar bovenal staat of valt een lerende cultuur bij de passie van professionals om hun werk elke dag een beetje beter te willen doen.

C) De Flevoschool heeft moderne leermiddelen en ICT

Moderne en digitale leermethoden dragen ook bij aan talentontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Zij bieden nieuwe manieren om samen en interactief te leren en meer maatwerk in het leeraanbod. Wij volgen actuele trends op dit gebied en streven ernaar dat onze leerlingen gebruik kunnen maken van bewezen moderne leermiddelen, zoals digiborden, laptops en aanvullende digitale leermethoden.

D) De Flevoschool werkt samen met haar omgeving

De Flevoschool is een schoolvereniging en nog een van de weinige zelfstandige basisscholen in de regio. De Flevoschool heeft een belangrijke rol in haar maatschappelijke omgeving. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals de gemeente, Stichting Kinderopvang Huizen en andere scholen. Maar zeker ook de samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. Ook het afleggen van verantwoording aan diezelfde omgeving neemt aan belang toe. Het bestuur streeft naar een hoge mate van transparantie van het te voeren beleid en de financiële verslaglegging.