Aanvraag verlof

Aanvraag verlof

Leerplichtwet

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen voor vrijstelling van schoolbezoek, zoals doktersbezoek, huwelijk, verhuizing, etcetera.

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer uw werkgever u het gehele schooljaar geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind; u dient in dit geval een werkgeversverklaring te overleggen.

Daarnaast is de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging een reden voor vrijstelling van schoolbezoek.

Een verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken voor de verlangde periode bij de schoolleiding in te leveren op de daarvoor verkrijgbare aanvraagformulieren.

Als u uw kind zonder de toestemming van school houdt begaat u een strafbaar feit. De directeur is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de Regionaal Bureau Leerlingenzaken.

Download verlofformulier