Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De bekostiging van het onderwijs op de Flevoschool wordt grotendeels vergoed door de overheid. Die vergoeding is echter ontoereikend om het (verdiepende) onderwijs en de extra activiteiten die wij de kinderen willen aanbieden te kunnen bekostigen en dit bepaalt juist ook de aantrekkelijkheid van onze school. De ouderbijdrage is dus bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden vergoed.

Dankzij uw ouderbijdrage kunnen wij onze school inrichten met een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en onderwijskundige voorzieningen:

De vrijwillige ouderbijdrage bekostigt onder andere Chromebooks en tablets, leerondersteuning voor de kinderen en zijn er extra vakdocenten voor muziek, drama en programmeren. Tevens worden de gebruikelijke excursies, schoolreisjes en het afscheid van groep 8 gefinancierd vanuit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt ook gebruikt voor de financiering van festiviteiten zoals de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, de opa en omadag, de sportdag etcetera. Tevens worden uit de ouderbijdrage de kampen van groep 7 en 8 gefinancierd.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op een bedrag van € 440,- voor uw eerste kind, € 240,- voor uw tweede kind, € 150,- voor uw derde kind en voor het vierde kind betaalt u € 105,-. Uw kinderen dienen wel gelijktijdig op school te zitten. De bijdrage kunt u in één keer voldoen maar er is ook de mogelijkheid om het in drie termijnen te betalen.
In december, afhankelijk van de begroting, wordt de ouderbijdrage van het schooljaar 2023-2024 definitief vastgesteld.

Wanneer u financieel onmachtig bent om de ouderbijdrage te voldoen kunt u onder bepaalde voorwaarden voor matiging of zelfs kwijtschelding in aanmerking komen. U zult dan contact moeten opnemen met het bestuur van de Flevoschool (bestuur@flevoschool.nl) die u hierover nader toelichting kan geven.

Indien ouders ervoor kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen dan heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wij willen geen enkel kind uitsluiten van deelname aan activiteiten van de school omdat de ouderbijdrage niet wordt voldaan. Wel zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders. Als namelijk een substantieel aantal ouders ervoor zou kiezen de ouderbijdrage niet te voldoen, zal in dat geval de school genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen en activiteiten niet meer aan te bieden of slecht in geringe mate nog aan te bieden.