Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De bekostiging van het onderwijs op de Flevoschool wordt grotendeels vergoed door de overheid. Die vergoeding is echter ontoereikend om het (verdiepende) onderwijs en de extra activiteiten die wij de kinderen willen aanbieden te kunnen bekostigen en dit bepaalt juist ook de aantrekkelijkheid van onze school. De ouderbijdrage is dus bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden vergoed.

Dankzij uw ouderbijdrage kunnen wij onze school inrichten met een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en onderwijskundige voorzieningen:

De onderwijskundige voorzieningen betreffen onder andere een versnelde invoer van nieuwe leermethoden (zoals spelling, rekenen en engels), uitbreiding bibliotheek, uitbreiding onderzoek zorgleerlingen en onze ICT-investeringen.

Daarnaast stelt de ouderbijdrage ons in staat specifieke vakleerkrachten aan te trekken voor remedial teaching, muziek en extra gymnastiek.

Tevens wordt de ouderbijdrage gebruikt voor de financiering van extra activiteiten zoals de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, de opa en omadag, schoolreisjes, excursies, de sportdag etcetera. Ook wordt uit de ouderbijdrage een deel van de kampen van groep 7 en 8 gefinancierd. Deze zouden anders hoger uitvallen.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op een bedrag van € 440,- voor uw eerste kind, € 240,- voor uw tweede kind, € 150,- voor uw derde kind en voor het vierde kind betaalt u € 105,-. Uw kinderen dienen wel gelijktijdig op school te zitten. De bijdrage kunt u in één keer voldoen maar er is ook de mogelijkheid om het in drie termijnen te betalen.
In december, afhankelijk van de begroting, wordt de ouderbijdrage van het schooljaar 2020-2021 definitief vastgesteld.

Wanneer u financieel onmachtig bent om de ouderbijdrage te voldoen kunt u onder bepaalde voorwaarden voor matiging of zelfs kwijtschelding in aanmerking komen. U zult dan contact moeten opnemen met de directeur van de Flevoschool die u hierover nader toelichting kan geven.

Indien ouders ervoor kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen dan heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen directe consequenties. Wij willen geen enkel kind uitsluiten van deelname aan activiteiten van de school omdat de ouderbijdrage niet wordt voldaan. Wel zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders. Als namelijk een substantieel aantal ouders ervoor zou kiezen de ouderbijdrage niet te voldoen, zal in dat geval de school genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen en activiteiten niet meer aan te bieden of slecht in geringe mate nog aan te bieden.